Facebook Twitter Gplus E-mail RSS

Home TB-Bér-Nyugdíj Társadalombiztosítás Összefoglaló a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségéről 2011-től

Összefoglaló a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségéről 2011-től

Közzétéve: 2011-01-01, Szerző: Kategória: Társadalombiztosítás.

elfáradt idős hölgy Figyelem! A mai napon (2011.01.18.) az írásban feltett kérdéseinkre válaszolt a Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Nyugellátási Főosztályának osztályvezetője. A kérdéseket és válaszokat erre a linkre kattintva olvashatják!

Figyelem! Az alábbi írásunkhoz hasonló mélységben foglalkozó anyaggal még nem találkoztunk, de bennünk is maradt néhány kétely: pl. korkedvezmény, szakképzési évek stb. A mai napon (2011.01.03.) írásban feltettük kérdéseinket – melyek túlnyomó részét kedves Látogatóink tettek fel nekünk – a Baranya megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságának. A válaszok megérkezésekor azonnal közzé fogjuk tenni őket. Addig szíves türelmüket kérjük!

Végre itt van! Végre megérkezett! Több írásunkban foglalkoztunk korábban a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának lehetőségéről 2011-től (legutóbb éppen tavaly, azaz tegnap… :) ).

Mivel érkeznek a hozzászólások, levelek folyamatosan, hogy sokan nem tudják még mindig értelmezni a változásokat, ezért elhatároztuk, hogy a hivatalos törvényszövegek és állásfoglalások, valamint korábbi írásaink alapján készítünk egy olyan összefoglalót, amely – reméljük – mindenki számára egyértelművé teszi az értelmezést:

Az egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXX. törvény – kihirdetve a Magyar Közlöny 2010. december 30-i 200. számában – 1. §-a a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 18. §-át (2a)-(2d) bekezdéssel egészítette ki. Ugyanezen közlönyszámban megtalálható a Kormány 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról

A 2011. január 1-jétől hatályos rendelkezés szerint öregségi teljes nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági idővel rendelkezik, és azon a napon, amelytől kezdődően az öregségi teljes nyugdíjat megállapítják a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (a továbbiakban: Tbj.) 5. § (1) bekezdés a)-b) és e)-g) pontja szerinti biztosítással járó jogviszonyban nem áll.

Az előírt jogosultsági idő – ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt – egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.


Jogosultsági időnek minősül

 • (minimum 32 év, meghatározott törvényi kivétel esetén 30 év) a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal, valamint
 • (maximum 8 év elegendő a 40 év mínusz 32 év okán) a terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban és a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel megállapított ápolási díjban

eltöltött idővel szerzett szolgálati idő.

Kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonyok:

1997. december 31-ét követően

- a munkaviszonyban (ideértve az országgyűlési képviselőt is), közalkalmazotti, illetőleg közszolgálati jogviszonyban, ügyészségi szolgálati jogviszonyban, bírósági jogviszonyban, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszonyban, hivatásos nevelőszülői jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban álló személy, a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja, a Magyar Honvédség szerződéses állományú tagja, a katonai szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona (a továbbiakban: munkaviszony), tekintet nélkül arra, hogy foglalkoztatása teljes vagy részmunkaidőben történik,

- a szövetkezet tagja – ide nem értve az iskolaszövetkezet nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytató tanuló, hallgató tagját -, ha a szövetkezet tevékenységében munkaviszony, vállalkozási vagy megbízási jogviszony keretében személyesen közreműködik,

- a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő egyéni vállalkozó

- a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozó,

- a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében (bedolgozói, megbízási szerződés alapján, egyéni vállalkozónak nem minősülő vállalkozási jogviszonyban, segítő családtagként) személyesen munkát végző személy – a külön törvényben meghatározott közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy kivételével – amennyiben az e tevékenységéből származó, tárgyhavi járulékalapot képező jövedelme eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét,

- munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személynek kell tekinteni azt is, aki: alapítvány, társadalmi szervezet, társadalmi szervezetek szövetsége, társasház közösség, egyesület, köztestület, kamara, gazdálkodó szervezet választott tisztségviselője; szövetkezet vezető tisztségviselője, továbbá a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezeteinek, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak, a magánnyugdíjpénztárak választott tisztségviselője, a helyi (települési) önkormányzat választott képviselője (tisztségviselője), társadalmi megbízatású polgármester, amennyiben járulékalapot képező jövedelemnek minősülő tiszteletdíja (díjazása) eléri a minimálbér harminc százalékát, illetőleg naptári napokra annak harmincad részét,

- az egyházi szolgálatot teljesítő egyházi személy, szerzetesrend tagja (a továbbiakban együtt: egyházi személy), kivéve a saját jogú nyugdíjast,

- a mezőgazdasági őstermelő, ha a reá irányadó nyugdíjkorhatárig hátralévő idő és a már megszerzett szolgálati idő együttesen legalább 20 év, kivéve

1. az őstermelői tevékenységet közös igazolvány alapján folytató kiskorú személyt és a gazdálkodó család kiskorú tagját,

2. az egyéb jogcímen – ide nem értve a díjazás ellenében munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében munkát végző személy – biztosítottat,

3. a saját jogú nyugdíjast és az özvegyi nyugdíjban részesülő személyt, aki a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte.

- aki a munkát külföldi foglalkoztató számára a Magyar Köztársaság területén kívül végzi, és a szociális biztonsági rendszerek koordinálásáról szóló közösségi rendelet alapján e törvény hatálya alá tartozik,

1998. január 1-jét megelőzően, az “1997. december 31-ét követően” résznél felsoroltakon túlmenően

a kisiparosként, a magánkereskedőként, az alkalmi fizikai munkát végzőként, a szerződéses üzemeltetésű üzlet biztosított vezetőjeként, a gépjárművezető-képző munkaközösség tagjaként, a gazdasági munkaközösség tagjaként, az ipari és szolgáltató szövetkezeti szakcsoport tagjaként, a kisszövetkezet tagjaként, a mezőgazdasági szakszövetkezeti tagként, a mezőgazdasági szakcsoport tagjaként, az egyéni gazdálkodóként, a nemzetközi szervhez tagként vagy munkatársként kiküldött személyként, külföldi munkavállalóként,külföldi munkavállaló előadóművészként, az ügyvédi munkaközösség tagjaként, a jogtanácsosi munkaközösség tagjaként, szabadalmi ügyvivői iroda vagy társaság tagjaként, közjegyzőként, önálló bírósági végrehajtóként, szerzői jogvédelem alá tartozó személyes alkotótevékenységet előadóművészi tevékenységet folytatóként, munkaviszonyban nem álló előadóművészként szerzett szolgálati idő, valamint olyan szolgálati idő, amelyet a törvény 29. § (8) bekezdése, a 36. §, a 41. § és a 44. § (2) bekezdése alapján szereztek.

Az öregségi teljes nyugdíj nem állapítható meg, ha a kereső tevékenységgel járó biztosítási vagy azzal egy tekintet alá eső jogviszonnyal szerzett szolgálati idő nem éri el a harminckét évet. Olyan nő esetén pedig, akinek a súlyosan fogyatékos vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermekére tekintettel ápolási díjat állapítottak meg, a harminc évet.

Az előírt jogosultsági idő – ha a jogosult a saját háztartásában öt gyermeket nevelt – egy évvel, minden további gyermek esetén további egy-egy évvel, de összesen legfeljebb hét évvel csökken.

[Saját háztartásban nevelt gyermeknek azt a vér szerinti vagy örökbe fogadott gyermeket kell tekinteni, aki a jogosulttal életvitelszerűen együtt élt és annak gondozásából rendszeres jelleggel legfeljebb csak napközbeni időszakra került ki, vagy megfelelt a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 12. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek (azaz családi pótlékra jogosultság szempontjából figyelembe vehető gyermeknek minősült).]

Az igényt a lakóhely szerint illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatósághoz, az erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (K02 vagy K03 számú űrlapon vagy ) lehet személyesen, postai vagy elektronikus úton előterjeszteni.

 

Felhasznált forrásmunkák:

2010. évi CLXX. törvény egyes nyugdíjbiztosítási tárgyú és más kapcsolódó törvények módosításáról

A Kormány 354/2010. (XII. 30.) Korm. rendelete a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról, valamint a korengedményes nyugdíjba vonulás lehetőségének meghosszabbításáról

ONYF  Közlemény a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségéről

 

256 hozzászólás

 1. Mamaresz

  Tisztelt Könyvelő Iroda!
  1953 8.29-én születtem , 1971-74 főiskolára jártam. Nő vagyok, mikor mehetek rendesen öregségi nyugdíjba?
  Válaszukat előre is köszönöm.

 2. Belikné M.Julianna

  T. Iroda !
  1954.01.05-én töltöttem be az 57. évemet. 1971. 08. 23-tól dolgozom megszakítás nélkül, egy gyermekem született, ekkor GYES -en voltam 3 évig.
  2006.11.14-ig a nyugdíjfolyósító megállapiított 35 év és 120 napot.
  A kérdésem, hogy mikor indítsam el a kérelmem a kedvezményes /40év/
  nyugdíj megállapításához ? Önök szerint mikor érem el a 40 éves szoltálati
  időt ? A harmadik kérdesem az özvegyi nyugdíjjal kapcsolatos.
  Férjem 2007.10.16-án elhunyt. Az özevegyi nyugdíjat 1 évig megkaptam 2008-ig.
  Ha az idén a 40 éves szolgálati idővel elmehetek nyugdíjba mikortól kaphatom
  meg az özvegyi nyugdíjat jelen szabályzók szerint ?
  Tiszteletem Önöknek, és köszönöm a segítségüket.
  Bné.M.Jutka

  • Kedves Belikné M.Julianna!
   Kedves Bné.M.Jutka!

   Hmmm!! Ha jól számoljuk, akkor Ön már 114 éves?? :) :)

   40 év jogosító idő szükséges, a cikk alapján – ahova feltette kérdését – papír és íróeszköz segítségével Ön is ki tudja számolni, hogy mikor van meg a 40 jogosító év (nem szolgálati idő). Ha a kérdés-feleletek között visszaolvas, még részletesebb útmutatásra is lelhet.

   A nők ezen fajta nyugdíja teljes öregségi nyugdíjat jelent, az özvegyi nyugdíja feléledhet. Az özvegyi nyugdíj feléledése kifejezést a honlap keresőjébe írva találhat részletes leírást a kérdésről.

 3. Majorné

  Kéréssel fordulok Önhöz, 1956 március 14-én születtem, s új híreket kaptunk, az ONYF közleménye a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségéről, (forrás, pénzcentrum hu. 2010.jan.4)
  Erre hivatkozva, mintha változás történt volna, az eddigi közlésekhez képest,
  Hét gyermekem van, ezekkel igénybe vettem a gyás, gyed, gyes, főállású anyaság státusát, ezek beleszámítanak- e, valamint a szülő ápolása után igénybe vett ápolási díj, amivel jelenleg (szolgálati időnek tudjuk) vagyok állományban.
  Munkanélküli járadékon is voltam kb. félévet, egyébként folyamatos a szolgálati időm.
  Szeretnénk tudni, hogy a szakmunkás ipari iskola időszaka beleszámít—e, mert állítólag mégis, az itteni papíron, az ötödik gyermektől, évenként egy év visszaszámolást írnak, igaz vagy nem??
  Köszönettel:Majorné

  • Kedves Majorné!

   Nem is értjük, hogy miért ide fordul a penzcentrum.hu írásával kapcsolatban? :(
   Örülnénk, ha elolvasná azt az írásunkat, valamint a hozzá kapcsolódó írásunkat a témáról; átfogóbb, alaposabb, naprakészebb tájékoztatást nem hisszük, hogy találna.

   Minden kérdésére választ kap a két írásunkból.

 4. Verebélyi Tiborné

  Tisztelt Könyvelői Iroda!Szeretnék választ kapni arra ,hogy két gyermek után hány évet számolnak a nyugdijba.1954-ben születtem,és 1969 óta dolgozom a mai napig.Szeretnék én is nyugdíjba menni,de ezzel nem vagyok tisztába.Szeretném ha megtisztelnének a válaszukkal.

  • Kedves Verebélyi Tiborné!

   Az úgynevezett gyermekkedvezmény 2009. január 1-től megszűnt.

   2011-1969=42 év munkaviszony? Nem volt gyesen, fizetésnélkülin, munkanélkülin, stb.?? Mert, ha így van, akkor Ön bármikor nyugdíjba vonulhatna… ;)

   • molnarne

    Tisztelt könyvelöiroda.
    Meg szeretném kérdezni a nök 40 év nyugdíjba menetel kérdésbe.
    1959 02 06.án szüledtem 1973 -1975 szövönönek tanultam utána dolgoztam két gyerekem van egyik 1977 11 hóban született a másik pedig 1981 05 hóban 1973 tól 1983 ig a kispesti textil gyárban dolgoztam gyes is bele számitva. 1983 tól lakásovoda kézmü és orion volt a munkahelyem 1991 töl 1993 márciusig méltányosági gyesen voltam mert a fiam sulyos fogyatékos 1993 tól a mai napig Ápolásí díjon vagyok.Mikor mehetek nyugdijba?
    Tisztelettel Molnárné

    • Kedves molnarne!

     Arra nem tudunk vállalkozni, hogy mindenkinek kiszámolgassuk, hogy mikor és hogyan mehet nyugdíjba; véleményünk szerint a két összekapcsolódó cikkünk (összefoglaló és kiegészítés) annyira alapos, részletes, hogy tényleg csak az íróeszközt és a papírt kell elővenni (és a számunkra rendelkezésre nem álló, tényleges igazolásokat, dokumentumokat), és az összeadás-kiadás műveletét elvégezve meg is tudható az eredmény.

     Amiben segíteni tudunk az írásainkon túlmenően, hogy leírjuk a nem kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségét: az Ön öregségi nyugdíjkorhatára 65 év (2024.). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás lehetősége 63 éves korában (2022.), minimálisan 37 év szolgálati idővel.
     Ezekből az időpontokból levonható azon évek száma, amelyekről korkedvezményre jogosító igazolással rendelkezik.

     A nők kedvezményes nyugdíjba vonulásánál a szakmunkástanuló évek nem számítanak a jogosító időbe. Munkaviszonya – az Ön által közöltek alapján – annyira kevés, hogy feltehetőleg nem éri el a jogosító idő törvénye minimál-szintjét-

 5. Tóth Lászlóné

  Tisztelt Iroda!
  A munkahelyem rá akar kényszeríteni, hogy az öregségi nyugdíjam előtt felmondjak. A munkaviszonyom 41 év jogosító idő. Milyen lehetőségeim vannak arra nézve, hogy a legkedvezőbb feltételekkel vonuljak nyugdíjba?
  Köszönettel: Tóth Lászlóné

  • Kedves Tóth Lászlóné!

   A munkaadó nem kényszeríthető arra, hogy felmondjon Önnek (sőt, némi törvényi védettséget éppen Ön élvez!). Törekedni kell a kölcsönös előnyökön alapuló közös megegyezéssel történő biztosítási jogviszony megszüntetésére, amely tartalmára vonatkozóan – gyakorlatilag – abban állapodnak meg, amiben akarnak.

   Kövesse a linket korábbi írásunkhoz, amely a biztosítási jogviszony megszüntetéséről szól.

 6. Sulyok Istvánné

  Tisztelt Könyvelő iroda!

  Én 1961-ben születtem, van egy 23 éves autista fiam, akivel jelenleg ápolási díjon vagyok. Már korábban is voltam vele ápolásin, ezeket az éveket tudom hogy majd beszámítják a nyugdíjjogosultsági éveimbe keresőtevékenység címen. Kérdésem az, hogy sima Gyesként kiesik abból a bizonyos 30 év jogosultsági időből, vagy keresőtevékenység címeként számítják e majd be azt a 10 évet, amit úgynevezett “betegGyesként” töltöttem itthon vele 1987-1997-ig, azaz 10 éves koráig? Válaszukat előre is köszönöm!
  Üdvözlettel,
  Sulyokné

  • Kedves Sulyok Istvánné!

   Az Ön esetében 30 év a keresőtevékenységgel szerzendő jogosultsági idő előírás és 10 év a gyerekneveléssel szerezhető jogosultsági idő.

 7. Zemankó Ica

  Tisztelt Könyvelőiroda! Tudom, hogy tele van már a hócipőjük a sok nyugdijba vonulás feltételeit firtató kérdésekből, de a szegény honpogár leánya nem igazán tájékozott, igy pl. én sem.
  A kérdésekre adott válaszaikból próbálok az én esetemre is következtetni, nem sok sikerrel, ami nem az Önök hibája, hanem az én paraszti eszem nem fogja fel.
  Én 40 év 286 nap szolgálati idővel, amiben nincs sem szakiskolai képzés, se munkanéküli idő, viszont van közel 4 év amit gyesen voltam. Akkor most elmehetek nyugdíjba vagy sem?

  • Kedves Zemankó Ica!

   Ááááá, dehogyis…. :)

   A nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának feltételei 2011. január 1-től: életkori feltétel nincs, és 40 év jogosító idő, amiből 32 év a keresőtevékenységgel szerzett jogosító idő. Önnek ez a jogosító idő rész (a közlése alapján) kb. 36,5 év (ami több mint a minimálisan 32), a gyereknevelésből származó jogosító idő rész kb. 4 év, ami összesen 40 és fél év (ami több mint a szükséges 40 év), tehát közlése szerinti adatokkal irány a teljes öregségi nyugdíj! ;)

   • Zemankó Ica

    Tisztelt Iroda!
    Köszönöm szépen a gyors és számomra örömteli választ.
    Mindenképpen élek a lehetőséggel.
    Ha nyugdijas leszek még jelentkezem!
    Köszönettel: Zemankó Ica

 8. Vaszlovik Tiborné

  Kedves KönyvelőZóna!
  A férjem 1952.július 04-én született, sajnos most pénteken (jan.14-én) felmondtak neki a
  munkahelyén. Az lenne a kérdésem, hogy mikortól mehet nyugdíjba? 1966-tól járt
  szakmunkásképzőbe, majd 1969-től folyamatosan dolgozott.Most, hogy felmondták a
  munkaviszonyát, febr.17-ig kapott végkielégítést, utána elmehet táppénzre, vagy munkanélküli segélyre?
  Köszönettel
  Zsuzsa

  • Kedves Vaszlovik Tiborné!

   1952. II. félévben született férfi öregségi nyugdíjkorhatára 62 év és 183 nap (2015. I. félév). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás életkori feltétele 60 év és 183 nap (2013. I. félév), és minimálisan 37 év szolgálati idő.
   (Amennyiben 42 év, vagy azt meghaladó szolgálati idővel rendelkezik, akkor az életkori feltétele 60 év (2012.).)

   Amennyiben a biztosítási jogviszony (munkaviszony) megszűnését követő első, második vagy harmadik napon válik keresőképtelenné a beteg, akkor a biztosítási jogviszony megszűnését követően legfeljebb 30 napig jár táppénz (ún. passzív táppénz).
   Figyelem! A végkielégítés nem hosszabbítja meg a biztosítási jogviszonyt! [A munkaviszony megszűnik X napon azzal, hogy Y összeg végkielégítésként megfizetésre kerül. Tehát, passzív jogú táppénzre maximum X + 3 naptári napon belül mehet!]

   A munkanélkülire – feltehetőleg – jogosult. Célszerű regisztrálni már most, amikor a felmondást már megkapta.

 9. M.Miklós

  Tisztelt Könyvelő Iroda!
  Az szeretném kérdezni hogy milyen feltételekkel lehetne nyugdíjba menni egy 1953.08.25-én született férfinek? Aki 41évet ledolgozott.
  Válaszukat előre is köszönöm.

  • Kedves M.Miklós!

   Az 1953-ban született férfi öregségi nyugdíjkorhatára 63 év (2016.) Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás lehetősége: betöltött 61. életév (2014.) és minimálisan 37 év szolgálati idő.
   Amennyiben a szolgálati ideje eléri a 42 évet, akkor az életkori feltétele 60 év (2013.).

   Még ebben az évben lehetősége nyílik korengedményes nyugdíjba vonulni, amennyiben munkaadójával erről meg tud egyezni. (A megegyezésnek kell idén megszületnie, a nyugdíjba vonulás lehet idén is, 2012-ben is – csak megállapodás kérdése.)

   • M.Miklós

    Nagyon köszönöm a választ!
    A kérdésem még az lenne, amennyiben sikerül megegyeznem a munkáltatómmal, hogy a hátralevő két évre mennyi pénzt kellene befizetni, hogy nyugdíjba jöhessek. Minimálbéren vagyok több éve. És akkor mennyi nyugdíjra lehetne számítani?

    • Kedves M.Miklós!

     Önnek nem abban kell megállapodni, hogy mennyit kell fizetni a munkaadónak, hanem abban, hogy majd fizetni fog.
     A nyugdíjigazgatóság határozattal állapítja meg az összeget.

     Halvány fogalmunk sincs az elmúlt 41 évének adatairól, de nem is vállalkozunk nyugdíjszámításra.
     Javasoljuk, hogy használjon egy nyugdíjkalkulátort.

 10. Körmöndi Istvánné

  KÖSZÖNÖM SZÉPEN A VÁLASZUKAT TOVÁBBI JÓ MUNKÁT:
  ÜDVÖZLETTEL :KÖRMÖNDINÉ

 11. Körmöndi Istvánné

  1954-ben születtem, 1969-től van munkaviszonyom ,1971 jun. közalkalmazott vagyok ,jelenleg is megszakitás nélkül.Tanulmányaimat munka mellett végeztem el:ápolónőképző ,gimnáziumi érettségi ,felsőfokú okj -s képzés.
  Két gyerekkel 6 évig voltam Gyesen .Elmehetek e az idén nyugdijba a negyven év
  kedvezménnyel. Köszönettel : Körmöndiné

  • Kedves Körmöndi Istvánné!

   Tudjuk jól mi is, hogy az a legkönnyebb út, ha valaki megmondja helyettünk, hogy mit is kell tennünk. Mi nagyon sok energiát fektettünk abba az összefoglaló írásunkba is, amelyhez kérdését írta, de nem tudjuk megtenni, hogy mindenki helyett elővegyük a papírt, íróeszközt, a szolgálati időt/munkaviszonyt/jogosító időt igazoló dokumentumokat és kiszámoljuk, hogy megvan-e vajon a szükséges idő.
   Ha figyelmesen végigolvassa a maga nemében egyedülállóan bőséges, alapos, minden részletre kiterjedő írásunkat, a magyarázatokat, a mások által kérdezetteket és a rá adott válaszokat, akkor szent meggyőződésünk, hogy egy óra alatt mindenki össze tudja számolni az idejét.

   Ha 1969-től folyamatosan, megszakítás nélkül dolgozik (sem munkanélküli, sem szakmunkástanuló idő, sem passzív táppénz stb.), és nem volt többet 8 évnél gyes, gyed stb-n, akkor ahhoz negyven évet adva 2009 jön ki eredményül. Lévén 2011., elméletileg igénybe veheti ezt a fajta nyugdíjat.

   Amit tanácsolunk Önnek, és mindenkinek, aki hasonló cipőben jár: meg kell kérni a nyugdíjigazgatóságtól a nők kedvezményes nyugdíjba vonulásával kapcsolatos, előzetes szolgálati idő igazolását (tehát, nem a sima szolgálati idő igazolást, hanem a kedvezményes nyugdíjba vonuláshoz szükséges igazolást). Ez ingyenes, gyors, megbízható, ha eltérés mutatkozik, akkor még időben lehet keresgélni az okát és a megoldást.

 12. Enikő

  Tisztelt Iroda!
  azt szeretném megkérdezni, hogy 40%-os munkaképesség csökkentés esetén elküldthetnek-e vagy én mondjak fel?mivel a munkám nem tudom elvégezni 1996-tól dolgozom más munkát nem tud adni a munkaadó.
  Várom a válaszukat!
  Köszönöm:
  Enikő

  • Kedves Enikő!

   Sajnos, a munkaképesség csökkenés önmagában nem ad felmondás elleni védelmet. Fokozott felelősséget ró a munkaadóra is, de nincs a felmondási tilalmi listán, amelyet a Munka törvénykönyvében lehet megtalálni.

 13. Zsóka 56

  Nagyon sok nő nyugdíja függ attól ,hogy a szakmunkás éveket beszámítják-e.
  Választások előtt nem erről volt szó.most elvesznek tőlünk 3 évet.pedig az ösztöndíjból vontak járulékot,és a tanulóév mindig mindenbe beleszámított.A szakmunkás évek 2/3 része munka volt,és csak 1/3 része iskola.Ez az egész tényleg olyan mint az “Okos lány meséje”
  Kaptunk is, meg nem is!!Hol itt az igazság ?
  Azért emelték meg a nyugdíjjárulékot 9.5%-ról 10%-ra,hogy ebből fizessék a nőknek a nyugdíjat,de ilyen feltételek mellett sokkal kevesebben mehetnek el nyugdíjba.Sokan vagyunk akik így gondolják!
  Hová fordulhatunk segítségért?

  • Kedves Zsóka!

   Ugyanazt az igazságtalanságot és porhintést érzékeljük mi is, amit Ön megfogalmazott.

   Sajnos, a jelenlegi szabályozásból úgy vesszük ki, mintha ezeket a szakmunkás-éveket tényleg “elmosták” volna. Több nyugdíjigazgatóságon dolgozó szakemberrel beszéltünk, de hivatalos választ még nem kaptunk. Most erre várunk, és azonnal közzétesszük, amint érkezik.

   • Zsóka 56

    Köszönöm a válaszukat,és az együttérzésüket.
    Én még nem adtam fel a reményt,hogy nyugdíjba mehessek az éven.
    Bizakodva várom a jó hírt!:)
    Szép hétvégét az iroda minden dolgozójának!

 14. Pappné

  Tisztelt iroda! a kérdésem az lenne ,hogy mikortól lehet elmenni nyugdíjba 40 év után,A munka helyemen azt mondták ,hogy még nincs rendeletbe nem jelent meg a Közlönyben .További szép napot kívánok.

  • Kedves Pappné!

   Ha megtenné, hogy el is olvassa azt az írásunkat, amelyhez kérdését írta, akkor a kérdése első felét fel sem tenné.

   Valószínűleg a második felét pedig megmutatná munkahelyén, mert a végén fel is vannak sorolva a jogszabályi helyek (rákattintva eredetiben olvashatóak is). 2010. december 30-a volt a megjelenésük…. január 1-től hatályosak…tudunk olyanokról is, akik már igénybe is vették… ;)

 15. jujiabf

  Tisztelt Könyvelő Iroda!
  Jogosító idő 2011. január 1-jén: 40 év 5 hónap 24 nap. Hogyan mehetne a kolléganő minél gyorsabban nyugdíjba? A munkáltató felmenti? Neki kell kel lemondással elmennie? Utolsó munkáltatónál 1983. okt. 3. óta dolgozik.
  Köszönöm válaszukat!

  • Kedves jujiabf!

   Bizonyos, hogy jogosító idő? Nem szolgálati idő véletlenül? (Bár, ebből már lehet számolni).

   Vagy közös megegyezés, vagy lemondás, vagy felmentés. (Ugyebár köztisztviselőről van szó? :)

   • jujiabf

    Köszönöm a gyors választ!
    Közalkalmazott, s 1983 előtt is folyamatos volt a munkaviszonya. Gyerekekkel otthon nem volt. A közalk. elismert időhöz adtuk hozzá az azóta eltelt időt. Kérdés, hogyan jár jobban? A munkáltató felmond neki? Akkor jár a 8 hónap felmentési idő? Ha nem mond fel, akkor ő lemondással elmegy nyugdíjba, 2 hónap jár. S egyáltalán, ugyanaz az eljárás, mint mikor valaki 62 évesen megy nyugdíjba? S ha a munkáltató nem is akar neki felmondani?
    Köszönöm a választ!

 16. Bandura Józsefné

  Boldog Új Évet Kívánok az Iroda összes dolgozójának!
  Én 1956 szept.28-án születtem. 1971.09.01.-től 1974.06.30.-ig Kereskedelmi szakmunkásképzőbe jártam (2 nap iskola,4 nap munka)Ösztöndíjat kaptam,amiből nyugdíjat is vontak.1974.07.01.-2000.09.09.-ig ugyanezen a munkahelyen dolgoztam ahol tanuló is voltam.2000.09.10.-től vállalkozó vagyok.
  Kétszer 3 évig voltam GYES-en
  Azt szeretném megkérdezni,hogy elmehetek-e nyugdíjba az éven?
  Még mindig nem egyértelmű számomra,hogy a szakmunkásképző beleszámít-e a 40 évbe.
  Előre is köszönöm,emailben szeretnék választ kapni,ha lehet!
  Tisztelettel:Zsóka 56

  • Kedves Bandura Józsefné!
   Kedves Zsóka 56!

   Két három válasszal kellene visszanéznie a témában, ahol – igaz, hogy egy 1954-es hölgynél – ismét levezettük a lehetőséget. Az írásunk, a kérdés-feleletek alapján ezt ön is meg tudja tenni.

   Véleményünk szerint nem derül ki egyértelműen a jogszabály szövegéből, hogy a szakmunkás évek beleszámítanak-e a keresőtevékenységgel szerezhető jogosító évekbe, ezért kértünk is véleményt a nyugdíjigazgatóságtól – ezidáig nem jött válasz.
   Ezen információ birtokában határozza meg úgy a jogosító éveit, hogy nem számolja bele, majd úgy is, hogy beleszámolja. Aztán, ha kiderül, hogy mi a helyzet, annak megfelelően kap majd választ a kérdésre – saját maga segítségével.

 17. Csákány Judit

  Tisztelt Könyvelő Iroda!1960-ban születtem,1978 óta dolgozom,összesen 4és fél évet voltam GYEDEN-GYESEN.Szeretném megtudni,mikor mehetek legkorábban nyugdíjba!Köszönettel Csákány Judit

  • Kedves Csákány Judit!

   Az Ön öregségi nyugdíjkorhatára 65 év (2025.). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás feltételei: betöltött 63. életév (2023.) és minimálisan 37 év szolgálati idő.

   A nők kedvezményes nyugdíjba vonulásának feltételei 2011. január 1-től: életkori feltétel nincs és 40 év jogosító idő, amiből 32 év a keresőtevékenységgel szerzett jogosító idő. Önnek ez a jogosító idő rész (a közlése alapján) kb. 27,5 év, a gyereknevelésből származó jogosító idő rész kb. 4,5 év, ami összesen 32 év, tehát még kb. 8 év keresőtevékenységből szerzett jogosító idő hiányzik.

 18. Góbi Sándorné

  Köszönöm a pontos és precíz válaszukat.Amit eddig nem értettem, azt mások megkérdezték helyettem.A választ megkaptam !! Gratulálok az iroda minden dolgozójának !!

 19. Dobozi Ilona

  Üdv.
  Szeretném megkérdezni, hogy 1954-ben született köztisztviselő vagyok 40 éves jogviszonnyal rendelkezem igy jogosult vagyok a nők kedvezményes nyugdijazására. Kérhetem-e felmentéssel a jogviszony megszüntetését, és jár-e végkielégités, mivel a megszüntetéskor még nem vagyok nyugdijas, csak az azt követő naptól?
  köszönöm válaszukat.

  • Kedves Dobozi Ilona!

   A 40 éves jogviszony még nem biztos, hogy 40 év jogosító időt jelent! Kérjük, kb. 10-12 hozzászólást, kérdés-feleletet olvasson vissza ott, ahova hozzászólását írta.

   A nyugdíjba vonulás napján nem állhat biztosítással járó jogviszonyban.

   A biztosítási jogviszony megszüntetésével kapcsolatban javasoljuk írásunk elolvasását.

 20. Kovili

  Kedves Könyvelőiroda (illetve munkatársa:) !

  Elolvastam cikküket és nagyrészt a hozzászólásokat is, de nyitott maradt bennem egy kérdés. Édesanyám 1953.okt.23-án született és már régebben kiszámoltatta, hogy 2012-ben lesz meg a 40 év jogosultsági ideje, de ebbe már beleszámolták a felsőoktatásban eltöltött éveit is (ca. 3). A jelenlegi új lehetőség szerint akkor ez nem számít bele a jogosultsági időbe? (csak a kormányszóvívő válaszát ismerem, a törvényből ezt nem olvasom ki)
  Közalkalmazottként dolgozik (tanár), és már nagyon szeretne nyugdíjba menni. :) Mikor lesz legkorábban lehetősége rá?

  Üdvözlettel
  Kovili

  • Kedves Kovili!

   A hölgyek esetében az előrehozott öregségi nyugdíjra vonatkozó összefoglaló táblázatot javasoljuk megtekinteni.
   Ez alapján édesanyja valóban 2012.10.23-án válik jogosulttá az előrehozott öregségi nyugdíjra, ha minimálisan 37 év szolgálati ideje van, akkor csökkentett összegű, ha 40 év szolgálati ideje (nem jogosító ideje!!!), akkor teljes összegű lesz a nyugdíja.

   A szolgálati időbe beleszámít a felsőoktatási év, a jogosító időbe nem.

   Adatok hiányában nem tudjuk megmondani a legkorábbi időpontot, de a táblázatból meg van az egyik időpont (2012.) a másikat pedig az Önöknél lévő adatokból cikkünk és a hozzászólások alapján ki tudják számolni.

 21. Lőrincz Mária

  Tisztelt Könyvelőiroda!
  Olvastam a fenti személyre szóló válaszaikat……lenne nekem is egy.kérdésem
  57-es születésű vagyok ..
  74 óta dolgozom, és voltam 2X gyesen az 6 év.
  Párom hozott a házasságunkba két kislányt, akiket 4 éves koruktól neveltem…így 4 gyermeket neveltem fel… a két nevelt lányom után az édesanyjuk veszi igénybe az éveket, aki rájuk sem nézett? mennyi időt kell még dolgoznom?
  Köszönöm válaszukat

  • Kedves Lőrincz Mária!

   Még jobban nem tudjuk leírni azt, amit többször, többféleképpen leírtunk. Önnek már csak annyi maradt, hogy összeadja, kivonja a megfelelő számait.

   Erkölcsileg teljesen Önnel értünk egyet, de – mint azt tudjuk – az erkölcs nem jogi kategória, sajnos…. :(

 22. Védőnő

  Tisztelt Könyvelőiroda!

  Édesanyám megbízásából keresem Önöket. Segítséget, tanácsot szeretnék kérni az alábbi esettel kapcsolatban. Édesanyám 1952.09.19-én született, megvan a nyugdíjazásához szükséges 40 éves jogosító idő, tehát hamarosan nyugdíjba vonul. Édesapám 2004. 08. 24-én hunyt el. (akkor 1 évig özvegyi nyugdíjat kapott utána). Az lenne a kérdésem, hogy édesanyám ha nyugdíjas lesz (ez elvileg folyamatban van) jogosult-e az özvegyi nyugdíj feléledésére? Feléled-e ez esetben az özvegyi nyugdíj?
  Válaszukat előre is nagyon köszönöm!
  Üdvözlettel: Védőnő

 23. Somorjai Viktorné

  Tisztelt könyvelő iroda!!

  Lehet,hogy valamit félrehallottunk,de többen is felhivták a figyelmemet,hogy elhangzott a nyugdijtörvény tárgyalásánál,hogy akinek 3 gyereke van és 32 év munkaviszonya az is elmehet nyugdijba.én 1977 ota folyamatos munkaviszonyban álok kivéve a gyes éveit.A munkaviszonyom közalkalmazotti.
  Elnézést ha félreinformáltak,de azért szeretném megtudni mi a helyzet.
  válaszukat előre köszönöm

  • Kedves Somorjai Viktorné!

   32 év jogosító idő (és nem munkaviszony) + 8 év gyerekneveléssel szerzett jogosító idő = ennyi “elegendő”. ;)

   Ne a mendemondáknak higgyen, hanem annak az írásnak, amelyhez hozzászólt. Ha csak pár kérdés-feleletet visszaolvas a hozzászólások között, akkor már Ön is profi lehet a témában. :)

   Az Ön által írt adatot megnézve kb. úgy fest a dolog, hogy 2010 – 1977 = 33 év munkaviszony. Ebből levonva a gyes éveit, ami kb. 9 év = 24 év keresőtevékenységgel szerzett jogosító idő, aminek a minimuma 32 év kell, hogy legyen… :(

 24. Müller Tamásné

  Kedves Könyvelő Iroda!
  A mai nap folyamán hallottam olyan hírt, hogy a nőkkel kapcsolatos 40 éves szolgálati idő utáni nyugdijba vonulás lehetősége mindösszes 1 éves időtartamig áll fenn, azután minden marad az azt megelőzőek szerint.Jól tudják ezt, mert én sehol nem találtam egyelőre olyan kitételt, hogy ez a törvény csak “x” ideig szólna! Szives válaszukat tisztelettel várom!

  • Kedves Müller Tamásné!

   Akitől ilyent hall, azt kellene szó nélkül úgy kufferba billenteni, hogy adja tovább annak azonnal, akitől ezt hallotta…. ;)

  • Müller Tamásné

   Köszönöm számomra ez rendkivül kielégítő válasz az ellen is, aki
   ilyen hülyeséget terjeszt.Tovább adom! Üdvözlettel Valéria

 25. Éva 1954

  Tisztelt Könyvelő Iroda!

  Én 1954-ben születtem, 14 éves korom óta dolgoztam. Nagyon vártam ezt a lehetőséget, hogy el tudjak menni nyugdíjba, amihez 2010 októberében megkértem a szolgálati idő elismerést, ami alapján 2009 dec.31-ig megállapítottak 40 év 126 napot. Boldog voltam, hittem abban, hogy minden rendben lesz.
  Jan. 3-án felvilágosítást kaptam, hogy sajnos nem mehetek nyugdíjba, mert a 40 év alatt voltam összesen másfél évet munkanélküli, és ezt az időt kiveszik a szolgálati időből. A munkanélküli járadékból levonták a nyugdíj járulékot, akkor miért nem veszik figyelemben? A másik kérdésem az lenne, hogy mivel már 57 éves vagyok, van -e bármilyen lehetőség arra, hogy elmehessek nyugdíjba, mivel most sem dolgozom, és már nem kapok munkanélküli ellátást sem. Nagyon rossz helyzetbe kerültem, mivel munkahely nincs, nekem pedig nincs miből megélni. Szeretnék a kérdésemre választ kapni, hogy ilyen esetben mi a lehetőségem?
  Válaszát előre is megköszönöm!
  További munkájukhoz kitartást, és jó egészséget kívánok!
  Éva

  • Kedves Éva1954!

   A munkanélküli ellátás során a nyugdíjjárulék levonásáért, be nem számításáért nem mi vagyunk a felelősek! Van Önnek (is) okos, ügyes, talpraesett, szorgalmas, szerény, minimálbéres, költségtérítéses országgyűlési képviselője, akitől ezt (is) meg kellene kérdezni… ;)

   Mivel nincs munkahelye, így munkaadójával sem tud megegyezni, amire az idei évben még lehetőség lenne (korengedményes nyugdíj). Ha tudna egy-másfél évet dolgozni munkahelyen, akkor igénybe vehetné a nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségét.
   Legkorábban 2014. II. félév – 2015. I. félév között valamikor vonulhat nyugdíjba; csökkentett összegű, előrehozott öregségi nyugdíjra lesz akkor jogosult.

 26. Kiss Szilvia

  Tisztelt Könyvelőiroda!

  1973.08.01-től kezdődően folyamatosan dolgozom (jelenleg is). Jelenleg 37 év 04 hónap 30 nap szolgálati idővel rendelkezem. Munkaviszony fennállása idején voltam GYES-en 4 évig. Gyermekeim 1974-ben és 1975-ben születtek.Munkanélküli nem voltam. A szolgálati időm azt hiszem így megegyezik a jogosító idővel.
  Elmehetek-e 2011-ben nyugdíjba?
  Várom szíves válaszukat.
  Köszönettel: Kiss Szilvia

  • Kiss Szilvia

   Elnézést, kifelejtettem, hogy 1955-ben születtem, most van 37 év 5 hónap szolgálati időm, ezen belül voltam gyes-en 4 évig. Munkanálküli nem voltam. Így elmehetek-e 2011-ben a 40 év figyelembe vétele mellett kortól függetlenül nyugdíjba?
   Köszönettel:
   Kiss Szilvia

  • Kedves Kiss Szilvia!

   A szolgálati idő nem egyezik meg a jogosító idővel!!!

   Csak két-három kérdés-feleletet kellene visszanézni:

   A jogosító idő két részből tevődik össze

   1. keresőtevékenységből álló részből, ami egyenlő az elismert szolgálati időből levonva a törvényben nevesített (írásunkban tételesen felsorolt) keresőtevékenységnek el nem ismert időszak. Ez tulajdonképpen a munkahelyen töltött tiszta munkaviszony (gyes, gyed, ápolási díj, szakképzési, munkanélküli időszak nélküli szolgálati idő).

   2. A gyerekneveléssel szerzett részből, ami a gyes, gyed, gyet stb.

   Az első résznek minimálisan 32 évnek kell lennie, a második rész maximálisan 8 évből állhat, és a kettő rész együttesen 40 év kell, hogy legyen.

   Az Ön esetében ez kb. úgy néz ki, hogy kb. 37,33 év szolgálati időből le kell vonni a gyes időszakot, ami kb. 4 év, így a keresőtevékenységes rész kb. 33 év, ami több mint 32 év, tehát az egyik feltételnek megfelel,
   A gyerekneveléses rész az 4 év gyes, ami kevesebb mint 8 év, tehát a második feltételnek is megfelel.
   A két részt összeadva: 33 + 4 = 37, ami kevesebb mint az előírt 40 év, még kb. 3 évet kell keresőtevékenységgel járó biztosítási jogviszonyban töltenie.

 27. Schäffer Miklósné

  Tisztelt Iroda!
  Boldog új évet kívánok a Könyvelő Iroda dolgozójának.
  Sok segítség jutott a tudomásomra a cikkek alapján, de szeretném a saját kis problémám megoldására is választ kapni.
  1954. márc. 19. születtem 1968 szept-1971 június szakmunkás, és folyamatos munkaviszony 2007 dec. 21-ig 39 év 186 napot igazoltak le. Innentől rokkantságin vagyok jelenleg is. /1973. jan., 1974. mác., 1975. jún. gyerekek születése és 1976. szept. álltam vissza munkába./ Nem tudom a fogalom zavar miatt pontosan akkor most, hogy áll az időm. Kérem legynek segítségemre.
  További munkájukhoz sikert, egészséget kívánok.

  • Kedves Schäffer Miklósné!

   Nincs időnk, módunk, lehetőségünk arra, hogy egyenként mindenkinek kiszámoljuk, hogy miként is áll az idejével. :(
   Elő kell venni papírt és plajbászt, felírni azokat a szerencsétlen éveket, + és – jeleket eléjük, és kész a matematika. A többi a hivatal dolga. ;)

   Írtuk már: a szakmunkás idő nem számít a jogosító időbe, de rákérdeztünk az ONYF-re – még nincs válasz. A rokkantsági sem számít a jogosító időbe.

   Ha nincs kedve a cikken végigmenni, keresni a saját esetét, akkor legalább a hozzászólásokon érdemes elcsatangolni; jó pár 1954-es választ talál ennél a témánál.

 28. Szabó Rozália

  Tisztelt Könyvelőiroda!
  Nagyon nehezen értelmezhetők a “szolgálati idő”, “jogviszony” a nők kedvezményes “40″ év utáni nyugdíjbavonulási lehetőségével kapcsolatban. 2010-ben “szolgálati időmet” a nyugdíjbiztosítóval kiszámoltattam és 2009 dec. 31-ig 41 év és39 napot számoltak ki. 2007.09.05-től a mai napig is idős édesanyámmal hivatalosan ápolásí díjban részesülök, amit szolgálati időnek ismernek el. Elmehetek-e az említett “40″-es lehetőséggel nyugdíjba. Az ápolásí díjat az önkormányzat fizeti.
  Válaszát előre is megköszönve,
  Üdvözlettel:
  Szabó Rozália

  • Kedves Szabó Rozália!

   Igen, mi is tudjuk, hogy nem egyszerű a szolgálati idő és a jogosító idő fogalmának szétválasztása azoknak, akiknek még a szakmai zsargonhoz közeli lövésük sincs a dolgokról. :(

   Azért mégsem ördöngösség, higgye el; a jogosító idő két részből tevődik össze
   1. keresőtevékenységből álló részből, ami egyenlő az elismert szolgálati időből levonva a törvényben nevesített (írásunkban tételesen felsorolt) keresőtevékenységnek el nem ismert időszak. Ez tulajdonképpen a munkahelyen töltött tiszta munkaviszony (gyes, gyed, ápolási díj, szakképzési időszak nélküli szolgálati idő).
   2. A gyerekneveléssel szerzett részből, ami a gyes, gyed, gyet stb.

   Az első résznek minimálisan 32 évnek kell lennie, a második rész maximálisan 8 évből állhat, és a kettő rész együttesen 40 év kell, hogy legyen.

   Az Ön esetében ez kb. úgy néz ki, hogy kb. 41 év szolgálati időből le kell vonni az ápolási díjas időszakot, ami kb. 2 év, így a keresőtevékenységes rész 39 év, ami több mint 32 év, tehát az egyik feltételnek megfelel,
   A gyerekneveléses részről nem adott információt, tehát azt nullának tekintjük, ami kevesebb mint 8 év, tehát a második feltételnek is megfelel.
   A két részt összeadva: 39 + 0 = 39, ami kevesebb mint az előírt 40 év, tehát nem veheti még igénybe ezt a fajta nyugdíjat, mert 1 éve hiányzik. Ezt az 1 évet – nyilvánvalóan – munkaviszonnyal lehetne elérni.

 29. Szabóné Marcsi

  Tisztelt könyvelő iroda!
  Én 1957-ben születem.14-éves korom óta dolgozom.
  Azóta folyamatos munkaviszonyom van.
  2-gyereket szültem,4-évig voltam gyesen.
  Decemberbe kiszámítattam az éveimet.
  2012,februárjába lesz meg a 40-éves munkaviszonyom.
  Akkor mehetek nyugdíba?
  Válaszukat elöre is köszönöm.
  Tisztelettel:Szabóné.

  • Kedves Szabóné Marcsi!

   A munkaviszony, a szolgálati idő és a jogosító idő nem azonos fogalmak!! Javasoljuk, hogy olvasson vissza pár kérdést és választ ennél a témánál, mert többször is leírtuk ezeket.

   Mindazonáltal, ha Ön 14 éves korától dolgozik, akkor 1957 + 14 = 1971 és 1971 + 40 = 2011, vagyis nálunk a 40 éves munkaviszony 2011-re jön ki.
   Tehát, valamikor 2011-2012-ben vonulhat nyugállományba, ha valóban folyamatos volt a munkaviszonya.

   • Szabóné Marcsi

    Tisztelt könyvelő iroda!
    Igaz 1971-ben 14-évesen keztem el dolgozni
    de eleinte csak 4-órás munkaidőbe.
    Ezért 2012.februárba lesz csak meg a 40-évem.
    Köszönöm a válaszukat.
    Tisztelettel Szabóné.

 30. Nikoletta

  Tisztelt Könyvelőiroda!

  Édesanyám tavasszal “összeszedte” az éveit.
  Akkor a nyugdíjigazgatóság szerint beleszámítottak a szakmunkásképző iskolában eltöltött évek a szolgálati vagy jogosító időbe. Most nem? Ez volt a
  Idén szeptemberben meglesz a 32 év szolgálati ideje, 6 évig volt velünk Gyes-en. Ha az iskola nem számít akkor még kb.2.5 évet dolgoznia kell?

  Üdvözlettel: Nikoletta

  • Kedves Nikoletta!

   A nyugdíjigazgatóság szolgálati időt (munkaviszonyt) számított össze, és nem jogosító időt! Ez két különböző tartalmú fogalom! 32 + 6 = 38, a 40 jogosító évhez még 2 hiányzik… :(

 31. Erzsébet

  Tisztelt Könyvelőiroda !
  1953.07.27-én születtem.Éveimet 2007.12.31-ig igazolták:38 év és 156 nap.Számitásom szerint ha 2011.07.31-ig dolgozom: 42 évem + 3 napom lesz bedolgozva, jogviszonyom 41 év és 8 hónap (mert 4 hónap munkanélküli kiesik)
  2011.08.01-től elmehetek e teljes öregségi nyugdijba, és a nyugdij összegének számitásánál a 42 évet vagy a 41 év 8 hónapot veszik e figyelembe ? Érdemes e most elmenni nyugdijba vagy jövőre (anyagilag melyik lenne kedvezőbb) ?
  Előre is köszönöm válaszukat:
  Erzsébet

  • Kedves Ersébet!

   Ön 2012.07.27-én csökkentés nélküli előrehozott öregségi nyugdíjra lesz jogosult, mivel több mint 40 év szolgálati idővel rendelkezik.

   A nők kedvezményes nyugdíjba vonulásáról rendelkező törvényi kiegészítés okán, amennyiben Önnek megvan a 40 év jogosító ideje, úgy életkori feltétel nélkül (tehát akár azonnal) jogosulttá válik a teljes összegű öregségi nyugdíjra.

   Az érdemes-nem érdemes kérdésre mi nem tudunk és nem is akarunk sohasem választ adni; mint tudjuk, nem csak pusztán az anyagiak döntenek ezen kérdésekben; megfizethető-e az pénzben, ha egy nő, megfáradva a munkától, 1-2-3-x évvel előbb, amikor még aránylag egészséges, a családjával tudja tölteni idejét?

 32. Molnár Katalin

  Tisztelt Könyvelő iroda! 1954-ben született nő vagyok. Tavaly összeszámoltattam az időmet 35 év 310 nap jött össze 2009 decemberig. De én 1974-1976-ig rokkant nyugdíjas voltam( ezt állítólag nem számolták bele) és ezalatt született a fiam, aki után nem kaptam csak családi pótlékot. mert nyugdíjas voltam. Amikor megszűnt a nyugdíjam akkor vissza mentem dolgozni. Azt szeretném tudni, hogy kb mikor mehettek el nyugdíjba. Vagy lehet-e korengedményes nyugdíjt igényelni. Üdvözlettel Molnár Katalin

  • Kedves Molnár Katalin!

   Az alapeset: az 1954-ben született hölgyek öregségi nyugdíjkorhatára 63 év és 183 nap (2017. II. félév – 2018. I. félév). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás feltétele a betöltött 60 év és 183. nap (2014. II. félév-2015. I. félév) és minimálisan 37 év szolgálati idő (a rokkantnyugdíjas időszakot az előrehozott öregségi nyugdíj esetében a jogosultságnál beszámítják, tehát a szolgálati ideje úgy néz ki, hogy ehhez megvan).

   Korengedményes nyugdíjba akkor vonulhat, ha erről munkaadójával megegyezik. Erre még az idei év (2011) áll a rendelkezésükre.

 33. Zsuzsa

  Tisztelt könyvelőiroda, érdeklődnék a nyugdíjtörvényről. ’58-as születésű vagyok, van 33 év munkaviszonyom és 4 gyermeket neveltem fel. Tegnap érdeklődtem a nyugdíjfolyósítónál, a nyugdíjba menetel feltételeiről, de azt mondták fiatal vagyok még, hogy nyugdíjba menjek. Viszont a törvény úgy fogalmaz életkortól független a nyugdíjba menetel. Akkor most elmehetek nyugdíjba vagy nem?

  • Kedves Zsuzsa!

   Ne vegye bántásnak, de legalább azt a cikket legyen kedves elolvasni, amihez a hozzászólását írta! :(

   33 év munkaviszony (ugye a gyes nélkül??) = 33 év keresőtevékenységgel szerzett jogosító idő. Ehhez jönne a gyesen töltött idő, maximum 8 év, és a kettő összegének kell 40 évnek lennie, akkor veheti igénybe ezt a nyugdíjat.

 34. Ormándi Attila

  Tisztelt Könyvelő iroda!

  A következő kérdésem lenne: édesanyám jogosult lesz idén a kedvezményes nyugdíjba vonulásra. (meglesz a 40 év). De ez mellett dolgozni is szeretne. Vonatkozik rá a 18*78000 Ft-os keretösszeg? A keretösszegbe az étkezési jegy, utazási ktg térítés is beletartozik?
  Válaszukat előre is megköszönve.

  Ormándi Attila

  • Kedves Ormándi Attila!

   A nők kedvezményes nyugdíjba vonulási lehetőségéről szóló írásunkban benne van, hogy ez a fajta nyugdíj teljes összegű öregségi nyugdíj. Vagyis nem vonatkozik ez a korlátozás majd az édesanyjára.

 35. Fridvalszki Miklósné

  Tisztelt Iroda!
  Olvastam az oldalt és engem is foglalkoztatnak ezek a kérdések.A munkaviszonyban eltöltött években benne van a gyermekágyi segély ideje, gyes,gyed. 5 saját gyermeket neveltem és voltam főállású anya /gyet/.Jelenleg a munkaügyi hivatalnál álláskeresőként vagyok nyilvántartásban, ezt megelőzően kb 5 hónapig voltam munkanélküli segélyen.1957-ben születtem.Ahogy értelmeztem a törvényt nem állok valami jól ez ügyben?Jól értem,hogy kiveszik az igazolt munkaviszonyból a gyest stb éveket és hozzáadnak 7 évet maximum.Köszönöm a szíves válaszukat!

  • Kedves Fridvalszki Miklósné!

   Nem, nem teljesen érti jól: kell 32 év tiszta munkaviszony (keresőtevékenység), amiben nincs benne a gyes, gyed, stb, nincsen benne az álláskeresési. Nem maximum 7-et adnak hozzá, hanem maximum 8 lehet, amit hozzáadhatnak alapesetben, 5 gyerek esetén 1 további évet, minden további gyerek esetén további 1 évet, de maximum további 7-et, tehát maximum 8 + 7 = 15 év (ugyebár ez a 11. gyereknél csúcsosodik, és nem nővekszik tovább…).

 36. Krajecz Béláné

  Tisztelt Könyvelőiroda! Reménykedem,hogy előző válaszok,rám is vonatkoznak.
  2010dec.31. 40év szolgálatiidőm van A szakmunkásképzés kiesik sajnos másfélévig voltam munkanélküli. Gyesen 4 1/2 évig voltam. Kérem szépen pozitív válaszukat.

  • Kedves Krajecz Béláné!

   Nem olvastunk olyant, hogy minden hölgyre, csak éppen Önre nem vonatkozik. :)

   Ez esetben a szabály (mint általában másnál is): minimum 32 év a melóban és maximum 8 év gyerekneveléssel szerzett jogosító idő. A szolgálati idő nem egyenlő a jogosító idővel!!!
   Önnél a jogosító idő: [(ennek többnek kell lennie mint 32 év = 40 mínusz szakmunkásképzés mínusz munkanélküli mínusz gyes)] plusz [(ez nem lehet több mint 8) gyes]

 37. Hollai Bernadett

  Tisztelt Könyvelő Iroda!

  BÚÉK!!! :)

  Kérem segítsenek nekem: édesanyám 1957.05.06-án született, 1973. óta folyamatosan volt munkaviszonya, kivéve akkor amikor velünk volt otthon
  gyesen. 4 gyermeke van. (Főállású anya is volt.) Illetve kb. 4-5 éve maradt ki,
  ami nincsen igazolva. :( Kérdésem az lenne, hogy a gyermekekkel eltöltött évek mennyi időnek számít? (és hogy van -e módja kor kedvezménnyel nyugdíjba mennie?)

  Nagy köszönettel!

  • Kedves Hollai Bernadett!

   Az 1957-ben született hölgyek öregségi nyugdíjkorhatára 65 év (2022.). Kizárólag csökkentéssel történő előrehozás lehetőségével az életkori feltétel 62 év (2019), a minimális szolgálati idő 37 év.
   Szolgálati idő és a jogosító idő szempontjából 1 nap = 1 nappal.

 38. katalin

  Tisztelt könyvelő iroda 2010 12 hó 31. bezáróan tisztán 35éves munka viszonyom van Gyesen gyeden nem voltam két gyermeket neveltem a családi pótlék kivételével semmi ellátást nem kaptam .Ezek szerint én nem mehetek nyugdíjba mert én nem kértem a gyest igaz nem az államnak hanem nekem neveltem a gyerekeket de én épp úgy nem dolgoztam mint aki felvette a gyermekgondozási gyest 3 éven keresztül. Ez nem DISZKRIMINÁCIÓ??

  • Kedves katalin!

   Amit leírt abból nem értünk egy kis részt: 35 éves munkaviszonya van, és további 3 éve, amikor nem dolgozott, nem kapott ellátást (gyes, gyed, stb.)?
   Ez így 35 év keresőtevékenységből származó jogosító időt jelent összesen, vagyis 5 év múlva veheti igénybe ezt a fajta kedvezményes, teljes összegű, öregségi nyugdíjat.

   Elméletileg Önnek is módjában állt volna igénybe venni a gyereknevelési támogatásokat, de ezt nem tette (hogy miért? – nem voltak meg a feltételei, nem volt jogosult, vagy nem vette igénybe; ez most már mindegy…).
   Nem mondható diszkriminációnak az, ha mindenki előtt egyformán azonos szabályok szerint van lehetőség valamire, de az egyik nem veszi igénybe azt, amit a másik.

   Tudja mi a diszkrimináció? Hogy a gyerekgyártásban, -nevelésben a férfiak is ott vannak (még gyesre is mehetnek), ugyanakkor rájuk ez a kedvezmény sem vonatkozik. A rendes nyugdíjért is tovább kell dolgozniuk, és a legcsekélyebb esélyt sem kapták, hogy hosszú idő múltával részesei legyenek annak a családnak, annak a közös örömnek, amelynek megalapításában, megélhetésében igencsak kivették a részüket. Közösen, együtt az Anyukával….

 39. Takács Mária

  Tisztelt Iroda!
  Sikeres, boldog újesztendőt kívánok az iroda minden dolgozójának!
  Köszönjük azt a magas szintű munkát, segítséget, mellyel segítenek ebben a zűrzavaros jogi nyelvezetben eligazodni.
  A kérdésem az ONYF K3 szolgálati idő megállapítására irányuló nyomtatvány V.fejezet (4 pontja) 18.pontra vonatkozna. mely szerint” Kíván- e biztosításban nem töltött időket (…. saját föld megművelése….megadni). A szakmunkásiskola előtt 1 évig otthon voltam és mezőgazdasági munkálatokkal foglalkoztam már 14 évesen. Ez sehová nem volt bejelentve. Ekkor volt saját kert, földterület a tulajdonomban.
  Azt szeretném kérdezni, hogy elegendő- e ezt így ide az érintett ponthoz nyilatkozni vagy kell ehhez valami külön nyilatkozat ,esetleg tanúkkal? Elfogadják-e ezt szolgálati időnek vagy jogosító időnek?
  Válaszukat köszönöm
  Takács Mária

  • Kedves Takács Mária!

   Ezt inkább a nyugdíjigazgatóságtól kellene megkérdeznie. Ez már nekünk is magas, mint zsiráfnak a farzseb. :)

   Véleményünk szerint kívánjon biztosításban nem töltött időt megadni – biztos ami biztos – aztán majd vagy hiányptlásra kérik fel, és elmondják, hogy mi kellene, vagy – ez a legrosszabb eset – marad úgy, ahogy van, és nem veszik figyelembe.

   Jó egészséget a közelgő aktív nyugdíjas évekhez! :)

 40. lechner mihályné

  Tisztelt könyvelőiroda.2009,évben kértem szolgálati idő számitást és 35 év 56 nap szolgálati idő volt,korábban voltam 6évig rokkant nyugdijas de ez nem volt hozzáadva, 2 gyermekem született.Nem tudom a számitás menetét .1968.02től dolgozom.Nem tudom mi a külömbség a passzív és sima táppénz között.Az új évben is további szépnapokat kivánok.

  • Kedves lechner mihályné!

   Mi azt nem tudjuk, hogy Ön milyen számítás menetét nem tudja. Nyugdíjszámítás? Szolgálati idő számítás, Kedvezményes jogosító idő számítását? Utóbbit elmondja részletesen az a cikk, amelyhez hozzászólását írta (benne néhány link, ahol számpélda is van), illetve, ha visszaolvasgat a hozzászólások között, akkor többször, többféleképpen is elmondtuk már.
   Az előbbiekre pedig nem is vállalkozunk, mi csak az elméletét mondjuk el és a leggyakoribb dolgokra hívjuk fel a figyelmet; a lakóhely szerinti illetékes nyugdíjigazgatóságnál kap útmutatást, felvilágosítást.

   A táppénzre jogosultságnak három alapfeltétele van:
   1. a fennálló vagy a megbetegedést (keresőképtelenséget) közvetlenül (1-3 nappal) megelőzően fennállott biztosítási jogviszony,
   2. a keresőképtelen személy pénzbeli egészségbiztosítási járulék fizetésére kötelezett,
   3. az orvos által megállapított és igazolt keresőképtelenség.

   Táppénz az igénylő betegsége miatt a betegszabadságra való jogosultság lejártát követő naptól,
   • az igazolt keresőképtelenség időtartamára jár, legfeljebb azonban
   • a biztosítási jogviszony fennállásának időtartama alatt egy éven át,
   • a biztosítási jogviszony megszűnését követően, a 2009. augusztus 1-jén vagy azt követően kezdődő keresőképtelenség esetén 30 napon át
   Ha a keresőképtelenség ideje alatt a táppénzre jogosult személy munkaviszonya fennáll, és rendelkezik legalább egy éves folyamatos biztosításban töltött idővel, és nincs táppénzelőzménye sem (egy évre visszamenőlegesen nem kapott táppénzt), akkor maximum egy évig lehet jogosult táppénzre.

   Passzív táppénzre való jogosultság úgy következhet be, hogy a munkavállaló jogviszonya a keresőképtelenség tartama alatt szűnik meg (mert például próbaidő alatt megszünteti a munkáltató vagy, mert lejár a határozott idejű jogviszonya), de sor kerülhet rá úgy is, hogy a munkavállaló a jogviszony megszűnését követő első, második vagy harmadik napon válik keresőképtelenné. (Az orvos a keresőképtelenséget akár öt napra visszamenőleg is igazolhatja.)

   A jogviszony megszűnése után nincs betegszabadság (az ebben részesülő munkavállaló betegszabadsága a jogviszony megszűnésével azonnal táppénzre vált).

   A passzív táppénz legfeljebb 30 napig jár, melyet méltányosságból legfeljebb 30 nappal lehet meghosszabbítani. Ennek lejártát követően további 45 napig megilleti még az érintettet az egészségügyi szolgáltatás.

 41. Kiss Katalin

  Tisztelt Könyvelőzóna!

  Édesanyám nyugdíjazásával kapcsolatosan szeretnék segítséget kérni. Jelenleg egyéni vállalkozó, 40 év szolgálati idővel rendelkezik, így a hatályos rendelkezések értelmében január 1-től nyugdíjba vonulhat. Az lenne a kérdésem, hogy a nyugdíj megállapítása után folytathatja-e a munkát/vállálkozást? (Mindenképpen szeretne tovább dolgozni/vállalkozni. ) Ebben az esetben kaphat-e nyugdíjat? Sok helyen utánanéztem, de nem sok információt találtam az e típusú nyugdíj melletti munkáról.
  Előre is köszönöm a választ! Boldog új évet kívánok!
  Üdvözlettel: Kiss Katalin

  • Kedves Kiss Katalin!

   Ez nem egy különleges nyugdíjfajta, hanem teljes összegű, öregségi nyugdíj, aminek igénybevételéhez a jogosultsági feltételek kicsit eltérnek a szokásostól. A 40 éves szolgálati idő nem egyenlő a 40 éves jogosító idővel – ha elolvassa mégegyszer (végig) írásunkat, akkor ez – remélhetőleg – kiderül belőle, és a 40 éves jogosító ideje van meg édesanyjának, merthogy ez lenne most a fontosabb.
   Az egyéni vállalkozó folytathatja tevékenységét, ő a törvény erejénél fogva a nyugdíjba vonulásának napjától kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozónak fog minősülni.

 42. Nagy Magdolna

  Tisztelt Könyvelő Irodai Dolgozók!

  Először is nagyon boldog új évet kívánok Önöknek!
  Nekem is van egy kérdésem a nyugdíjjal kapcsolatban. Jelenleg 6 órás munkaviszonyban dolgozom, mint könyvtáros 2009. április 1. óta. 34 éves munkaviszonyom van és 3 gyermekem, akikkel gyes-en voltam annak idején.
  Az a kérdés foglalkoztat, hogy a 6 órás munkaviszony teljesértékűnek számít-e, vagy e miatt majd meghosszabbodik a munkában töltött éveim száma?
  Előre is köszönöm válaszukat!

  Köszönettel: Magdi

  • Kedves nagy Magdolna!

   A teljes napi munkaidő 8 óra, amely 1 napi szolgálati időt “teremt”. Amennyiben valaki napi 4 órát dolgozik, akkor 4/8-ad, ha napi 6 órát, akkor 6/8-ad szolgálati ideje lesz belőle.

 43. Juhász Györgyné

  Tisztelt Könyvelő Iroda

  Amint a hozzászólásoat olvasom,sok kérdés merül fel a 40 év szolgálati idő megállapítássalkapcsolatban.
  Sajnálatos módon a szabatosválaszo ellenére sem világos számomra, hogy mi tekinthető szolgálatiilleve jogosító időnek. Olvaható ez valahol definiálva?

  Minden egyes embernek más- másazéletútja, talán ezért nehéz egyénre szabottan válaszolniuk.

  Kérem az alábbiakban leírtak alapján szíves válaszukat válaszukat.

  2009. február 20.-i keltezéssel kaptam a Közép-magyarországi RegionálisNyugdíjbiztosítási Igazgatóságtól egy határozatot,/1969-1972 években mint kereskedelmi ipari tanuló és dogozó voltam/.
  A határozatban ezen időszak is szerepel szolgálati időként elismerve.
  2008.december31.-ig 39 év159 nap a figyelembe vehető szogálati idő a határozat alapján!
  Tekintettel arra, hogy különböző hírek keltek szárnyra a tekintetben, hogy a tanulmányi idő nem számít bele a szolgálati időbe, így most a már megállapított szolgálati időt visszamenőlegesen megváltoztathatják? A közlöny átrágása után sem találtam semminemű utalást erre nézve. tehát a kérdésem arra irányul,mikor is mehetek én nyugdíjba a 40 év szolgálati idő letelte után?
  Kérem szíves válaszukat, melyet előre is köszönök!

  Tisztelettel: Juhász Györgyné

  • Kedves Juhász Györgyné!

   Abban az írásunkban, melyhez kérdését feltette, annak legvégén 3 linket is talál: az első a törvénymódosítás szövege, a második a szabályozó kormányrendelet szövegéhez vezet, amely a Magyar Közlöny 200. számában jelent meg, míg a harmadik az ONYF hivatalos tájékoztatójához.
   Írásunk mindezeket foglalta egységbe, felsorolásszerűen, szöveghűen.

   A szolgálati idő és a jogosító idő nem azonos fogalmak. A szolgálati időből azokat az időket kell levonni, ami a cikkünkben felsorolt írásunkban nem szerepelnek, és ekkor kapja meg a jogosító időt, amely két részből áll és a két rész összegének kell 40 évnek lennie.

 44. Bodis Agnes

  Tisztelt Konyveloiroda!
  8 ev korkedvezmennyel/munkakorom altal szerzett/ es 32 ev szolgalati idovel rendelkezem.
  A 40 evbol levonhato-e a 8 ev korkedvezmeny,tehat el tudok- e menni iden nyugdijba Tobbszor elolvastam a torvenyt de meg mindig nem vilagos szamomra,hogy osszevonhato e?
  Nagyon koszonom valaszukat
  Bodis Agnes

  • Kedves Bodis Ágnes!

   Őszintén megmondjuk, hogy a korkedvezményes évekkel kapcsolatban nagy bizonytalanságban vagyunk (a szakképző évek és az álláskeresési idők sem teljesen egyértelműek), ezért a mai napon néhány kérdéssel fordultunk a Baranya megyei Kormányhivatal Nyugdíjbiztosítási Igazgatóságához. Amint megérkezik a válasz, honlapunkon közzé fogjuk tenni.

 45. Szabóné Bencsik Mária

  39 év 123 nap szolgálati idővel rendelkezem. Ha ebből kiveszem a szakmunkásidőt, van 36 évem. Két saját, 1 nevelt gyermeket neveltem saját háztartásban.Gyesen kétszer voltam 1,5 évig a saját gyermekekkel. A nevelt gyermeket 6 éves korától neveltem. Ilyen esetben hogyan számítják ki, hogy mikor mehetek nyugdíjba? 1955. január 2-án születtem. Köszönettel: Mama 55

  • Kedves Szabóné Bencsik Mária!
   Kedves Mama55!

   Kell minimum 32 év keresőtevékenységből és maximum 8 év gyereknevelésből, összesen 40 év. Ezt a 40 évet hívjuk jogosító időnek, ami nem azonos a szolgálati idővel (a szolgálati idő ennél lehet több).
   A 40 év jogosító időből kell 32 év keresőtevékenységgel szerzett idő. Azt, hogy mely’ keresőtevékenységi időt kell figyelembe venni, azt írásunk tételesen felsorolja. Ha a saját jogviszonyát megtalálja benne, akkor beleszámít a jogosító időbe, ha nem, akkor csak a szolgálati időbe számít(hat).

   Szolgálati ideje kb. 39 és fél év, melyből levonja a szakmunkásidőt, marad 36,5 év. Abból levonja az 1,5 év gyest, így a keresőtevékenységgel szerzett jogosító idő kb. 35 év, ami több mint a minimálisan szükséges 32 év, tehát ez a része rendben lenne.
   A gyerekneveléssel szerzett jogosító idő rész 1,5 év. A jogosító ideje összesen kb. 36,5 év (35 + 1,5), vagyis kb. 3,5 éve hiányzik a kedvezményes nyugdíjhoz szükséges 40 jogosító évhez, azaz még annyit kellene dolgoznia a teljes összegű kedvezményes öregségi nyugdíjhoz.

   Az 1955-ben született hölgyek öregségi nyugdíjkorhatára 64 év (2019. – ehhez még 8 éve hiányzik), a kizárólag csökkentéssel történő előrehozott feltételei: betöltött 61. életév (2016. – ehhez 5 éve hiányzik) és minimálisan 37 év szolgálati idő (ami viszont Önnek már megvan).

 46. Lapicz józsefné

  TCím!
  Már kértem segítséget Önöktől a törvénytervezet értelmezéséhez,de most nagyon elbizonytalanodtam!A nyugdíjintézet közölte a szolgálati időmet,ami 36 év,de ebben benne van 9 év ápolási időszak is,amely alatt édesanyámat ápoltam ez idáig.December 31.ig tartott,most,ha nem találok munkát,mehetek munkanélküli segélyre,ami nem nem számít bele a 40éves kedvezményes szolgálati időbe?!Vagy rosszul értem?Az ápolási díj beleszámít?Arra sem találtam utalást?A 2 év korkedvezmény,melyet a fonógyári munkámmal szereztem növelheti a szolgálati időmet?Vagy ha megváltja a család a hátra lévő 2 évet,az megoldás lehet?
  Nagyon kérem,válaszoljanak kérdéseimre,mert nagy dilemmában vagyok,idehaza a családomnak nagy szüksége van rám!De,ha mindenképp kell pár évet dolgoznom,megteszem,de ha sem az ápolási időszak,sem a most várható munkanélküli támogatás nem számít bele a kedvezményes nyugdíjba,akkor neki sem indulok,itthon többet érek!Tisztelettel!

  • Kedves Lapicz józsefné!

   Sajnos, az ápolási időszak nem számít a jogosító időbe, ugyanúgy, ahogy a munkanélküli segély időszaka sem.

   A korkedvezményre jogosító idő a nyugdíjra vonatkozó életkori határból kerül levonásra, magyarul: az előírthoz képest annyival előbb mehet nyugdíjba, amennyi a korkedvezmény.

 47. Cseri Éva

  Tisztelt Könyvelő Iroda!

  Köszönöm szépen válaszukat.
  Csak ismételni tudom remek az oldaluk. Precíz, pontos, mint amit a könyvelési munka igényel.

  Cseri Éva

 48. Mária

  T. Könyvelő Iroda Nagyon boldog újévet kívánok minden kedves dolgozójának és egyben számomra fontos kérdésben kérném válaszukat.A nők 40 év munkaviszonyával kapcsolatban. Én 1970 -1973 ig kereskedelmi szakmunkásképzőbe jártam . Tavaly kikértem a szolgálati időm elismerését .Akkor egy olyan hiteles igazolást,” Munkaviszony nyilvántartó Lap .”-on szerepel az iskolai éveim valamint , mindjárt elhelyezkedtem tovább annál a vállalatnál. Kérdezném hogy ezen a munkaviszony nyilvántartó lapon szerepelt tanuló éveket is lefogják vonni a munkaviszony kiszámításnál?Ez az iskola szakmunkásképző volt és nem szakképző. Vagy a kettő között nincs különbség?. válaszukat megköszönöm . Tisztelettel: Mária

  • Kedves Mária!

   A mi értelmezésünk alapján (mivel ez a sor kimaradt a törvényből) a jogosító időbe nem számít bele, a szolgálati időbe viszont igen.

   • Zoltán

    Tisztelt Könyvelőiroda!

    A szakmunkásképzéssel kapcsolatban lenne kérdésem. Máriának azt válaszolták, hogy nem számít bele a jogosító időbe a szakmunkás képzés, viszont az egyik – talán múlt heti – cikkükben a számpéldában bele lett számítva. Hogyan kell ezt akkor érteni? Mi a különbség a kettő között.

    Azért is fontos ez a kérdés számomra, mivel édesanyám (1954. 09. havi születésű) 1968-tól 1971-ig járt szakmunkásképzőbe úgy, hogy 5 napot dolgoztak, egy napot pedig iskola volt. Ez az időszak akkor beleszámít-e a jogosító időbe, vagy sem?
    Ha jól értem, akkor ez attól függ, hogy kapott-e érte fizetést? Honnan lehet erre a kérdésre egyértelmű választ kapni?

    Válaszukat előre is köszönöm.

    Tisztelettel: Zoltán

    • Kedves Zoltán!

     A korábbi cikkeinkben az éppen aktuális állapotnak megfelelő helyzetet ismertettük a törvényjavaslat, a hozzá érkezett módosító javaslatok alapján. Ebben az összefoglaló írásunkban – amelyhez kérdését írta – már a konkrét, kihirdetett törvényi szöveg alapján szedtük össze az információkat.
     A jogosító idő meghatározásának szabályait a törvény a Kormányra testálta, és ennek szövege 2010. december 30-ig nem volt ismeretes. A hivatalos közlönyből megismerve látható, hogy a törvényből, a rendeletből kimaradt: a tanuló szerződés alapján szakképző iskolai tanulmányokat folytató tanuló személy.

     Szerintünk a kérdést az dönti el, hogy ez az Ön által írt 5 + 1 napos rendszer milyen jogviszonyban volt annak idején. Ha ez munkaviszony volt, akkor beleszámít a jogosító időbe. Innen mi nem tudjuk megmondani, hisz’ az édesanyja birtokában vannak a korabeli dokumentumok.

     • Szalai Józsefné

      Zoltánnak Önök a válaszukban a következőket írták:2011
      01.03.-án
      Szerintünk a kérdést az dönti el, hogy ez az Ön által írt 5 + 1 napos rendszer milyen jogviszonyban volt annak idején. Ha ez munkaviszony volt, akkor beleszámít a jogosító időbe. Innen mi nem tudjuk megmondani, hisz’ az édesanyja birtokában vannak a korabeli dokumentumok
      Viszont én azt kérdezném ?Milyen dokumentum alapján tudnánk bizonyítani hogy a munkánkért fizetést(ösztöndíjnak nevezték) kaptunk.Mi csak szakmunkás bizonyítvánnyal rendelkezünk.Bizonyítványon kívül más dokumentummal nem rendelkezünk.
      Tisztelettel kérdezem hova kell fordulnunk segítségért.

      • Kedves Szalai Józsefné!

       Feltételezzük, hogy úgy írta a mai napon ezt a hozzászólását, hogy már olvasta írásunk elején a narancssárga színnel kiemelt figyelemfelhívásunkat is: megkértük az illetékes hatóságot, hogy adjon választ a szakmunkásképzésnél, szakképzésnél felvetődött ellentmondásokra. Ezt a választ várjuk, várják sokan, de nagyon…

       Amennyiben pl. annak idején valaki 5 nap munka 1 nap iskola képzésben vett részt, akkor abban az illető gyárban, üzemben, munkahelyen volt valami bérfizetési jegyzék, munkavédelmi oktatás, termelési napló, művezető, gyárvezető. Volt pár osztálytárs is, talán osztálynévsor is. Érdemes lenne visszakutatni ezeket a kapcsolatokat, hogy kinek mije van, mit tud igazolni. Egymásnak mit tudnak igazolni. Mi volt a munkakönyvbe, leckekönyvbe. (Azért nem csak szakmunkásbizonyítvány volt, hanem félévi értesítők is, amit mi sem mutattunk meg otthon nagy dicsekedve néha… :) )

 49. Cseri Éva

  Tiztelt Könyvelő Iroda!

  Sok mindent olvasható az új nyugdíjrendeletről.
  Szeretnék én is kérdezek Önöktől.
  Paraszti eszemmel úgy értelmezen, hogy kell lenni egy min. 32 év ledolgozott időnek, vagyis kereső tevékenységgel járó jogviszony, ez csak a munkában töltött idő (napok) száma, ez az egyik része a dolognak.
  Ha ez meg van, akkor jön a következő ami gyeremekneveléssel töltött jogvszonyból áll.(Gyes, Gyed, gyermekkel eltöltött táppénz, veszélyeztetett terhesség időszaka stb.) Ennek a két “un. csomag”-nak kell 40 évnek lenni.
  Ezt jól értelmezem?

  Számomra azonban nem egészen világos a táppénz!! Azt olvastam, hogy a passzív táppénz nem számít sehova, de nem csak passzív táppénz van.
  A másik dolog a munkanélküli járadék?? Az álláskeresési járadék nem számít, és a munkanélküli járadék?, vagy felejtsük el a Munkaügyi Hivatalban nyilvántartott összes időt.
  Várom szíves válaszukat.
  Köszönöm szépen
  Cseri Éva

  • szebeni istvánné

   Tisztelt Iroda!

   Pontosan ezek a kérdések foglalkoztatnak engem is, vajon, ha táppénzbe megyek az beleszámít-e a jogviszony fogalmába.

   • Kedves szebeni istvánné!

    A “sima” táppénz mind a jogosító, mind a szolgálati időbe beleszámít. A passzív jogú táppénz nem számít a jogosító időbe.

  • Kedves Cseri Éva!

   Kitűnően vezette le a 32 + 8 = 40 számítás logikáját! A 32-nek minimum meg kell lennie, és amennyi hiányzik a 40-hez, azt kell a gyereknevelésből összeszedni. Eddig stimmt. :)

   A sima táppénzen töltött idő megy a 32-be, a 32-es csoportba. A passzív jogon töltött táppénz, a tanulószerződéssel szakképzéssel töltött idő, a munkanélküli ellátások idejének egy része megy a szolgálati időbe, de nem számít a jogosító időbe.

   A szolgálati idő és a jogosító idő ugyan nagyrészt fedésben van egymással, de nem teljesen, ezért külön fogalom is.

 50. Zsiga Antalné

  BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁNOK a Könyvelő Iroda minden dolgozójának akik segítségünkre voltak kérdéseink megválaszolásában, és hasznos tanácsokkal látták el a hozzájuk forduló levélírókat.
  További munkájukhoz kitartást és jó egészséget kívánok.

© könyvelőzóna.HU - Könyvelőirodák Pécs 2007 - 2014.
Adatvédelmi nyilatkozat | Jogi közlemény | Jogi nyilatkozat
Hirdetési ajánlat | Kapcsolat